Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Povezave

Adriawet - zavarovana območja severovzhodnega Jadrana

Projekt je nastal kot rezultat dolgoletnega sodelovanja med konzorcijem Mosaico in Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Obe organizaciji sta upravljalca mokrišč na severovzhodnem Jadranu, ki na evropskem nivoju predstavljajo območja posebnega ekološkega pomena: Mosaico upravlja deželni naravni rezervat ob izlivu Soče, DOPPS pa naravni rezervat Škocjanski zatok.

Agencija RS za okolje

Agencija RS za okolje je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Opravlja strokovne, analitične in regulatorne oziroma upravne naloge s področja okolja na nacionalni ravni.

ALAS – All About Salt

ALAS – All About Salt (Vse o soli) je mednarodni projekt, v katerem sodelujejo štirje evropski kraji, kjer še vedno na tradicionalen način pridelujejo morsko sol: Lesvos (Grčija), Figuera da Foz (Portugalska), Pomorie (Bolgarija) in Piran (Slovenija). Poglavitni cilji projekta so ohranitev in nadaljnji razvoj tradicionalnih oblik pridelave soli ter varovanje naravne in kulturne dediščine solin. Pozornost je namenjena tudi muzejem solinarstva ter turizmu. Predvidena je izdaja publikacij, ki bodo v pomoč tudi pri drugih podobnih p

Bioportal

S porabo približno 20 človek/let delovnega časa smo v Centru za kartografijo favne in flore ustvarili podatkovno zbirko o razširjenosti nad 25.000 rastlinskih in živalskih vrst (45.000 imen), ki obsega več kot 1.100.000 podatkov na 32.000 lokalitetah. Do nekaterih delov BioPortala lahko sedaj PROSTO dostopate.

EIONET-SI

EIONET-SI je informacijsko in komunikacijsko omrežje za poročanje o okolju, vzpostavljeno po zgledu Evropske agencije za okolje in je del omrežja EIONET. Omogoča zbiranje podatkov o okolju na ravni države in posredovanje le teh v podporo političnim odločitvam ter slovenski in evropski javnosti.

Interaktivni naravovarstveni atlas

Za normalno uporabo priporočamo MS Internet Explorer 6.0 ali več (minimalno 5.01). V primeru ostalih brkljalnikov je lahko funkcionalnost okrnjena oziroma lahko prihaja pri delovanju do nepredvidenih napak. Za pregledovanje PDF datotek priporočamo Adobe Acrobat 6.01 ali več,.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor zagotavlja zdravo življenjsko okolje za vse prebivalke in prebivalce Republike Slovenije ter spodbuja in usklajuje prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja, ki ob skrbi za družbeno blaginjo temelji na smotrni in varčni rabi naravnih virov.

Pravo za naravo

Narava v Sloveniji je ogrožena, kot še ni bila nikoli. Enega za drugim izgubljamo najdragocenejše kotičke ohranjene narave. Zaskrbljujoče stanje zahteva, da strnemo moči.

SOLINE Pridelava soli d.o.o.

V podjetju SOLINE Pridelava soli d. o. o. varujejo in trajno ohranjajo naravno in kulturno dediščino na področju Krajinskega parka Sečoveljske soline ter pridelujejo sol na tradicionalen način. Upoštevajoč sonaravnost procesov tako zagotavljajo trajnostni razvoj tega področja, z izvajanjem ukrepov varovanja naravnih vrednot kulturne dediščine pa širijo zavest o pomenu ohranjanja Krajinskega parka Sečoveljske soline.

Triglavski narodni park (TNP)

Triglavski narodni park (TNP) je edini narodni park v Sloveniji. Ime je dobil po Triglavu, ki se v osrčju parka dviguje najvišje (2864 m) in je hkrati tudi najvišji slovenski vrh. Ime Triglav ni povsem pojasnjeno. Nastalo je bodisi zaradi značilne podobe gore z jugovzhodne strani bodisi kot spomin na najvišje božanstvo iz časa poganstva, ki je imelo sedež na njegovem vrhu. Velja za simbol slovenstva, ki je tudi na slovenskem grbu in zastavi.

Park Škocjanske jame

Ožje zavarovano območje parka obsega 4,15 km2 in zajema območje nad Škocjanskimi jamami, sotesko Reke in okoliške udorne doline. Vključuje vasi Škocjan, Betanjo in Matavun. Okoli 450 km2 veliko vplivno območje parka zajema celotno porečje Reke. Leži na obsežnem stiku kraškega in nekraškega sveta. Na skrajnem vzhodnem delu nad celotnim območjem kraljuje 1796 m visoki Snežnik, ki je najvišja nealpska gora v Sloveniji.

Kozjanski park

Kozjanski park je območje, veliko 206 km², s statusom regijskega parka. Kozjansko je pojmovano kot območje južno od Voglajne, zahodno od Sotle, vzhodno od Savinje ter severno od hribov vzhodnega Posavskega hribovja.

Krajinski park Goričko

Goričko je bilo dolga leta pozabljena pokrajina, slovenska zavest o Prekmurju se je ustavila ob Muri in rodovitni ravnini ob njej. Tok dogodkov je bil tod počasnejši, zaradi izoliranosti in železne zavese je ostalo otok sredi pokrajin, ki so drugačne - podobni sta le Raab v Avstriji in Őrség na Madžarskem, kjer naravo že čuvajo.

Krajinski park Kolpa

Krajinski park Kolpa se razprostira ob mejni reki Kolpi in sicer na območju med Starim trgom in Dragoši, v celoti znotraj občine Črnomelj. Glavna znamenitost Krajinskega parka Kolpa je prav gotovo reka Kolpa s svojo dolino, ki skozi območje parka večkrat spremeni svoj značaj. Na začetku obravnavanega območja med Učakovci in Vinico se dolina odpre proti osrednjemu Belokranjskemu ravniku in se spet zoži pri Podklancu. Tod Kolpa teče v bolj ali manj ozki dolini pod Ziljami in Preloko vse do Žuničev, kjer se dolina do Miličev še izraziteje zoži in tvori kanjon z visokimi, previsnimi skalnimi stenami izmenično na obeh bregovih. Tu reka naredi največji zasuk v svojem toku in potem naprej teče proti severu in severozahodu. Pri Fučkovcih se počasi začenja nižinski tok po ravninskem svetu aluvialnih nanosov, kjer se dolina najbolj razširi.

Krajinski park Ljubljansko barje

Ljubljansko barje je danes edinstven splet obširnega zelenega prostora, kjer se zelene površine stikajo z nebom in Ljubljanico, reko, ki je skozi zgoovino ta prostor tudi soustvarila. Tu lahko človek odmisli mestni vrvež, se sreča z naravo ali se posveti sebi in miru svojih misli. Ljubljansko barje je zaradi bogastva narave na evropskem seznamu zaščitenih območij Natura 2000, od leta 2008 pa je razglašeno za krajinski park. A ne le narava, tudi dediščina človekove dejavnosti je izjemna. Na tem malem koščku ozemlja so svoj pečat pustile številne kulture, od prazgodovinskih koliščarjev in antičnih Rimljanov do zagnanih osuševalcev "morosta", ki so ga spreminjali v žitnico habsburške monarhije.

Krajinski park Strunjan

Strunjanski polotok združuje veliko naravnih značilnosti slovenske obale pa tudi tistih, ki jih je skozi stoletja oblikoval človek. Pravzaprav je Strunjan v marsičem kraj presežnikov, saj tam najdemo najvišje prepadne flišne stene, najdaljši del naravnega morskega obrežja, edino slovensko morsko laguno, najmanjše soline ter najbolje ohranjeno kulturno krajino, značilno za slovensko obalo. Krajinski park Strunjan je bil najprej razglašen leta 1990 z odlokoma občin Piran in Izola. V skladu s spremembo zakonodaje in odločbami Zakona o ohranjanju narave, je občinska odloka v letu 2004 nadomestila uredba Vlade R Slovenije. Območje parka obsega celoten Strunjanski polotok, od Simonovega zaliva do izliva Strunjanskega potoka (Roje), vključno z 200-metrskim pasom morja, notranjim delom Strunjanskega zaliva, s Strunjanskimi solinami in z laguno Stjužo.

Notranjski regijski park

Notranjski regijski park leži znotraj meja občine Cerknica in obsega dobrih 222 km2. Ustanovljen je bil leta 2002 z namenom da se ohranjajo, varujejo in raziskujejo naravne in kulturne vrednote tega območja. Odlikujejo ga visoka stopnja ohranjenosti naravnih življenjskih prostorov, številni naravni spomeniki, izjemna pestrost živih bitij, na drugi strani pa razpoznavna kulturna krajina, ki jo je zaznamoval dolgotrajen kakovosten preplet človeka in narave in se ponaša z veliko ekološko, biotsko in krajinsko vrednostjo.

Krajinski park Logarska dolina

Igra narave je Logarsko dolino ustvarila globoko v osrčju Savinjskih Alp in jo obdala s preko 2000 m visokimi vršaci (Krofička, Ojstrica, Planjava, Brana, Turska gora, Rinke,...). Današnjo slikovito podobo Logarske doline je ustvaril ledenik v zadnji ledeni dobi. Dolina je dolga 7 km, široka pa v povprečju 250 m. Delimo jo v tri dele: spodnji del se imenuje Log, srednji Plest, zgornji pa Kot. Za Log in Plest so značilne travnate zelenice, Kot pa je pretežno poraščen z gozdom. Za zeleno kuliso gozda se razlega veličastno šumenje slapa Rinka.

Interpretacija

Z interpretacijo ljudem pomagamo spoznavati in ceniti tisto, kar je posebej vredno, na primer naravo, kulturno dediščino, pokrajino, zgodovinski dogodek... Zainteresiranim obiskovalcem povemo, kaj je zanimivega, jim pomagamo razumeti, skušamo jih prepričati o vrednosti in spodbuditi k ohranjanju.

European colour-ring Birding

"European color-ring Birding" je seznam projektov obročkanja ptic, ki povezuje opazovalce ptic s koordinatorji posameznih projektov. Seznam sam ne ponuja vpogleda v zgodovino opazovanj. Da bi prišli do teh podatkov, je potrebno na spletni strani poiskati ustreznega koordinatorja in se z njim (njo) povezati.

Dobrodošli v projektu Climparks

Vatopite v svet devetih parkov iz Slovenije in Italije, ki sodelujejo pri raziskovanju klimatskih sprememb. Tu boste izvedeli, kdo so partnerji, s kakšnimi izzivi se spopadajo in kakšno je bogastvo naravnega okolja. Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007—2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios