Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Načrt upravljanja

Na podlagi tretjega odstavka 60. clena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečišceno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 8/10 – ZSKZ-B) in v zvezi z drugim odstavkom 19. clena Uredbe o Krajinskem parku Secoveljske soline (Uradni list RS, št. 29/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Secoveljske soline za obdobje 2011–2021

1. člen
S to uredbo se sprejme Načrt  upravljanja Krajinskega parka Sečoveljske soline (v nadaljnjem besedilu: načrt
upravljanja) za obdobje 2011–2021.

2. člen
Načrt upravljanja vsebuje analizo in oceno obstoječega stanja ter določa vizijo varstva in razvoja Krajinskega parka Sečoveljske soline (v nadaljnjem besedilu: krajinski park), dolgoročne in operativne cilje upravljanja krajinskega parka, način njihovega uresničevanja in preverjanja njihove učinkovitosti.

3. člen
Načrt upravljanja vsebuje tudi načrt investicijskega vzdrževanja in investicijskih vlaganj v nepremičnine v lasti države v krajinskem parku za namen upravljanja krajinskega parka. Investicijsko vzdrževanje in investicijska vlaganja se izvajajo na podlagi potrjenega letnega načrta upravljanja parka s strani ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance.

4. člen
(1) Načrt upravljanja je kot priloga sestavni del te uredbe.
(2) Izvirnik načrta upravljanja je na vpogled pri ministrstvu in upravljavcu krajinskega parka.

5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-26/2011
Ljubljana, dne 30. junija 2011
EVA 2008-2511-0067
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Priloga načrta upravljanja: nacrt_upravljanja_kpss.pdfKPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios