LIFE MANSALT

NATURA 2000
Evropsko omrežje

Glavni cilj omrežja NATURA2000 je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih območjih želimo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi.

LIFE novice
Novice o aktivnostih projekta

Novice o aktivnostih projekta LIFE URCA PROEMYS

LIFE publikacije
LIFE publikacije in medijske objave

Tu najdete vse medijske objave o projektu ter publikacije, ki jih pripravljamo za informiranje in osveščanje v okviru projekta.

LIFE MANSALT

V Genovi se je pričel 5-letni projekt LIFE URcA PROEMYS za ohranjanje močvirske sklednice v Sloveniji in Italiji. Vodilni partner projekta je WWF Italija, v projektu pa poleg 7 italijanskih partnerjev sodelujeta tudi Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje in Soline Pridelava soli d.o.o.


V Krajinskem parku Sečoveljske soline smo konec leta 2009 prijavili projekt na razpis LIFE+ narava in biotska raznovrstnost.
Petletni projekt Človek in narava v Sečoveljskih solinah je bil s strani Evropske unije potrjen in 1. oktobra 2010 smo v solinah pričeli z 
izvajanjem tega projekta, ki je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti na območju solin.

Živi svet na solinah, tako narava kot človek, je v slanem okolju solin v veliki meri odvisna od vodnih razmer. Večina sredstev je namenjena sanaciji čelnih in visokovodnih nasipov, s čemer bo vzpostavljen nadzor nad vodnim režimom; tako bodo obnovili in utrdili številne nasipe, ki so bili poškodovani ob katastrofalno visokem plimovanju decembra 2008. 

V okviru projekta bodo organizirane tudi različne delavnice za javnost; zavedanje o pomenu ohranjene narave v solinah je namreč nizko, pogosto pa tudi napačno interpretirano. Sečoveljske soline so lahko dodana vrednost razvoju kraja in turizma le, ko se ohranja njihova podoba in jih ne ogrožajo načrti, ki bi posegali v prostor solin. Pokazatelj stopnje sonaravnosti upravljanja s solinami so ptice; v Sečoveljskih solinah živijo redke, ogrožene in tudi za obiskovalce zelo zanimive vrste ptic in v sklopu projekta bo zagotovljeno, da se njihovo število ne bo zmanjševalo. Ena od redkih in ogroženih vrst ptic, ki jo ogroža predvsem razvoj množičnega turizma in urbanizacija peščenih plaž je mala čigra. V Sloveniji gnezdi le na Sečoveljskih solinah in v okviru projekta LIFE+ ji bo namenjena posebna pozornost.
 
Projekt je vreden 7 milijonov evrov, polovico sredstev bo zagotovila EU, polovico pa Ministrstvo za okolje in prostor v okviru Sanacijskega programa za odpravo posledic visokega plimovanja, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije ter podjetji Mobitel d.d. in SOLINE d.o.o.
LIFE+ je finančni instrument EU, ki je namenjen izključno varstvu okolja. Podpira izvajanje okoljske politike EU, vzpodbuja projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in tiste, ki predstavljajo dodano vrednost v smislu ohranjanja okolja in narave v državah EU. Je tudi glavni finančni mehanizem za izvajanje projektov v območjih Natura 2000, kamor so uvrščene tudi Sečoveljske soline. Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove.

emys orbicularis  polojnik life  kamere cigre  cigra life  levi breg1  pot C1  trzic  delavnica1

Cilji projekta:

Glavni cilj projekta je ohraniti biotsko raznovrstnost v KPSS. Posebna pozornost bo namenjena naslednjim živalskim in rastlinskim vrstam: 

- pticam beločeli deževnik, polojnik, navadna čigra, mala čigra, črnoglavi galeb, 

- želvi močvirska sklednica, 

- ribi solinarki,

- izbranim tipom habitatov, kot so rečno ustje, poloj, rastišča slanoljubnih rastlin, mediteranski slani travnik… 

 Ker je živi svet v solinah v veliki meri odvisen od vodnih razmer, bo večina finančnih sredstev projekta namenjena sanaciji več desetletij slabo vzdrževanih nasipov. 

Podrobnejši cilji projekta so:

- vzpostavitev nadzora nad vodnim režimom in obnovitev v preteklosti degradiranih območij, 

- dvigniti zavest o pomenu tradicionalnega solinarstva, ki ohranja naravo in omogoča trajnostni razvoj lokalne skupnosti ter 

- predstaviti model dobre prakse uporabe tradicionalnih metod pri obnovi solinskih ekosistemov. 


Aktivnosti za dosego zastavljenih ciljev se delijo na: 

Aktivnosti za obnovo čelnih in visokovodnih nasipov in druge infrastrukture ter ekološko obnovo degradiranih habitatov

Obnovitvena dela za nadzor vodnega režima obsegajo obnovo skoraj 3.000 m visokovodnih nasipov in 670m visokomorskih nasipov, izkop 8.000 m robnih jarkov in obnovo 8 ha velikega sladkovodnega močvirja.           

 

VISOKOVODNI NASIPI

AKCIJA C2  - DRNICA:  518 M 

AKCIJA C3 – PIKETO: 1538 M  

AKCIJA C4 – KURTO:  344 M 

AKCIJA C5 – JERNEJEV KANAL: 586 M 


VISOKOMORSKI NASIPI

AKCIJA C1 – ČELNI NASIP:  420 M 

AKCIJA C6  – SKALOMET LERA: 250 M 

 


Komunikacijske aktivnosti za osveščanje javnosti in prenos modelov dobre prakse

- resničnostni šov na gnezdišču čiger

- delavnice za mladino in odrasle o pomenu solin kot območju Natura 2000

- prikaz modelov dobre prakse in sodelovanje z upravljavci drugih solin in obalnih ekosistemov

- 2 filma

- spletna stran


Novice o projektu

Publikacije in objave o projektu LIFE

LIFE+ in Natura 2000

LIFE+ je finančni instrument EU, ki je namenjen izključno varstvu okolja. Podpira izvajanje okoljske politike EU, spodbuja projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in tiste, ki predstavljajo dodano vrednost v smislu ohranjanja okolja in narave v državah EU. Je tudi glavni finančni mehanizem za izvajanje projektov v območjih Natura 2000, kamor so uvrščene tudi Sečoveljske soline. 


Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove.

LIFE NARAVA http://ec.europa.eu/environment/life/

NATURA 2000 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm Ogledov

KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios