Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Naravovarstveni nadzor

Naravovarstveni nadzor je neposredni nadzor v naravi in bdi nad spoštovanjem zakonskih prepovedi in izdanih predpisov za zavarovana območja. Tak nadzor poleg inšpektorjev izvajajo tudi naravovarstveni nadzorniki, ki jih upravljalec zaposli na to delovno mesto. Usposobljenost naravovarstvenih nadzornikov preverja ustrezno ministrstvo. Zakon omogoča tudi prostovoljni naravovarstveni nadzor.

NARAVOVARSTVENI NADZOR V ZAVAROVANEM OBMOČJU – DRŽAVNI PARKI

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru-1 in 8/10 – ZSKZ-B, v nadaljnjem besedilu: Zakon) je določil ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot, z namenom prispevati k ohranjanju narave.
Po 155. členu ZON neposredni nadzor v naravi nad spoštovanjem prepovedi tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov izvajajo poleg inšpektorjev tudi naravovarstveni nadzorniki.
Naloga upravljavca ZO (zavarovanega območja) je, da sklene delovne ali druge ustrezne pogodbe z naravovarstvenimi nadzorniki v skladu z zakonom o ohranjanju narave in da jim zagotovijo ustrezno strokovno usposabljanje ter uniforme in znake.

Zaradi uskladitve z Evropsko zakonodajo in prenosa pristojnosti iz sodišč na prekrškovne organe, je prišlo z novelacijo ZON-a do nekaterih ključnih sprememb, katerega cilji predlaganega zakona so:

- odprava administrativnih ovir in bremen;
- racionalizacija in povečanje učinkovitosti na področju organiziranosti ohranjanja narave in
- poenostavitev nekaterih upravnih postopkov ob ohranitvi namena ohranjanja narave;
- odprava ugotovljenih neskladij z evropskimi predpisi;
- celovita ureditev vožnje v naravnem okolju.

Država je leta 2015 pripravila Uredbo o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 56/15). Po tej uredbi morajo naravovarstveni nadzorniki (NN) opraviti strokovno usposabljanje in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, strokovno usposabljanje na ARSO in Bledu ter ključno usposabljanje v Gotenici „Naravovarstveni/prostovoljni nadzornik kot uradna oseba in operativni postopki“ , ki ga izvaja Policijska akademija. Slednje je zaradi novih in večjih pooblastil zaradi varnosti naravovarstvenih nadzornikov pri opravljanju svojega dela nujno.

Kandidat, ki uspešno opravi vsa usposabljanja in preizkuse znanja in ki se izkaže, da ima pri upravljavcu zavarovanega območja (delodajalcu) sklenjeno ustrezno delovno pogodbo, pridobi pooblastilo, ki mu ga izda minister sam, kasneje pa še ustrezno izkaznico.

S tem, ko upravljavec pridobi NN s polnimi pooblastili postane upravljavec (v našem primeru SOLINE d.o.o.) prekrškovni organ, NN pa uradna pooblaščena oseba prekrškovnega organa.

Naravovarstveni nadzornik je pooblaščena uradna oseba, ki opravlja naloge neposrednega nadzora, na podlagi javnega pooblastila, v skladu z ZON.

NN samostojno vodi postopke in se odloča o prekrških in nanj in na njegovo delo ne sme vplivati nihče, saj deluje samo v skladu z zakonom in svojimi pooblastili.

Ob vsakem času mora preprečevati prekrške s področja varstva narave ter ukrepati in uporabiti z zakonom določena pooblastila, če grozi nevarnost uničenja ali poškodovanja naravne vrednote, sestavin biotske raznovrstnosti ali zavarovanih območij ali njihovih delov (v službenem času v ustrezni uniformi na zavarovanem območju, kjer je zaposlen, pri večjih kršitvah in sumu kaznivih dejanj pa po novem tudi na celotnem ozemlju RS brez uniforme, samo z izkaznico, če jo ima pri sebi).

NN lahko ustavi voznika vozila na motorni pogon in od njega zahteva ustrezno listino na vpogled (osebna izkaznica, prometno dovoljenje, vozniško dovoljenje …)

Pod posebnimi pogoji lahko NN zaseže vozniku vozila vozilo na motorni pogon ali odvzame predmete uporabljene, namenjene ali ki so nastali s prekrškom.

NN lahko zaradi zavarovanja izvršitve odločbe s sklepom določi, da se kršitelju začasno odvzamejo potna listina, vozniško dovoljenje, dokumenti vozila, prevozne listine in drugi dokumenti, ki spremljajo blago.

NN lahko zahteva in dobi na vpogled osebno izkaznico ali javno listino, s katero se dokazuje istovetnost osebe.

NN lahko foto-dokumentira potek kršitve in kršilca pri storitvi kaznivega ravnanja (policija teh pooblastil nima).

O sumu kaznivega dejanja mora NN takoj obvestiti policijo in pri tem navesti vsa znana dejstva in dokaze ter izročiti dokaze, ki jih je pridobil.

NN samostojno sodeluje s policijo in inšpekcijsko službo in se sam tudi odloča ali zaprositi za asistenco policije na predhodno zaprosilo.

NN lahko zahteva pomoč policije, če ob opravljanju nadzora naleti na fizični odpor (intervencija) ali če tak odpor utemeljeno pričakuje (asistenca).

NN sodeluje z ustreznimi inšpekcijskimi organi.

Če NN ugotovi, da pri vodenju postopka ne more postopka opraviti do konca ali zanj ni pristojen (npr. parkiranje vozil), preda postopek drugemu ustreznemu prekrškovnemu organu (npr. policiji, inšpekciji, občinskemu redarstvu).

Zavarovana območja imajo lahko tudi prostovoljne nadzornike, ki morajo tudi opraviti ustrezna usposabljanja in preizkus, vendar ne odločajo o prekršku. Lahko zahtevajo osebni dokument in opozarjajo, izobražujejo. Tudi PN morajo biti ustrezno oblečeni in označeni, za kar poskrbi upravljavec.

Pri delu neposrednega nadzora v zavarovanem območju NN vodi evidence, ki so predpisane z zakonom in na način, ki mu jih zakonodaja omogoča (varovanje osebnih podatkov, upravni postopek ipd.).

NN ima za izdajo globe natisnjen ustrezen plačilni nalog. V kratkem pa bomo v vseh zavarovanih območjih prešli na izdajo plačilnega naloga na terenu s pametnimi telefoni in prenosnim tiskalnikom.

V KPSS imamo trenutno 3 NN s polnimi pooblastili.


KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios