O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Vlada RS z aneksom podaljšala koncesijsko pogodbo za upravljanje s KPSS za 10 let

Krajinski park Sečoveljske soline je bil ustanovljen z Uredbo o Krajinskem parku Sečoveljske soline (Uradni list RS, št. 29/01, 46/14 - ZON-C in 48/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba o KP Sečoveljske soline). V 17. členu Uredbe o KP Sečoveljske soline je določeno, da se upravljanje parka izvaja na podlagi koncesije za upravljanje parka.

Vlada podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za upravljanje parka, določene z zakonom, Uredbo o KP Sečoveljske soline in koncesijskim aktom, to je Uredbo o koncesiji za rabo naravne vrednote Sečoveljskih solin in o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline (Uradni list RS, št. 11/02, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljnjem besedilu: Uredba o koncesiji). Predmet koncesije za rabo naravne vrednote Sečoveljskih solin je izvajanje tradicionalnega solinarstva na drugem in tretjem območju Krajinskega parka Sečoveljske soline po Uredbi o KP Sečoveljske soline. Na podlagi 5. člena Uredbe o koncesiji se koncesija za rabo naravne vrednote podeli za dobo 20 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe, ki se lahko podaljša najdlje za 10 let na način in pod pogoji, določenimi v Uredbi o koncesiji in koncesijski pogodbi. Prav tako se koncesija za upravljanje parka podeli za dobo 20 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe, ki se lahko podaljša največ za 10 let na način in pod pogoji, določenimi v Uredbi o koncesiji in v koncesijski pogodbi.

Družba SOLINE Pridelava soli d. o. o. (v nadaljevanju: družba Soline) je bila z odločbo o izbiri koncesionarja št. 636-02/2001-3 z dne 9. 7. 2002 izbrana za upravljavca Krajinskega parka Sečoveljske soline in z odločbo o izbiri koncesionarja št. 636-02/2001-3 z dne 3. 9. 2002 za rabo naravne vrednote Sečoveljske soline, in sicer za rabo morske soli na območju pridobivalnih prostorov Lera in Fontanigge. Koncesijska pogodba za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline in rabo naravne vrednote Sečoveljske soline med Vlado kot koncedentom in družbo Soline kot koncesionarjem je bila sklenjena dne 12. 7. 2003 in velja do 12. 7. 2023.

V 27. členu Uredbe o koncesiji je določeno, da lahko koncesionar predlaga vladi podaljšanje koncesijske pogodbe, in sicer 6 mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe. Soline d.o.o. so na Ministrstvo za naravne vire, ki je predlagatelj vladnega gradiva, pravočasno vložile vlogo za podaljšanje koncesije, dne 23. 12. 2022. Nadalje je v 27. členu Uredbe o koncesiji določeno, da se koncesija lahko podaljša, če koncesionar izpolnjuje vse pogoje in obveznosti iz Uredbe o koncesiji in če je podaljšanje ekonomsko upravičeno. Koncesija pa se podaljša s sklenitvijo aneksa h koncesijski pogodbi. V Koncesijski pogodbi je v poglavju 4.1 določeno, da se po preteku roka obeh koncesij na predlog koncesionarja koncesijsko razmerje podaljša še za 10 let, če koncesionar v dotedanjem trajanju koncesije (20 let) ni kršil uredbe o zavarovanju ali ravnal v nasprotju z načrtom upravljanja parka, pri čemer kršitev mora biti ugotovljena s pravnomočno odločbo pristojnega inšpekcijskega organa. Nadalje izrecno določa, da koncedent ne sme zavrniti podaljšanja koncesije, če so ti pogoji izpolnjeni. Koncesijska pogodba poleg tega v poglavju 4.1 določa tudi, da se, dokler ni sklenjen aneks h koncesijski pogodbi, ta pogodba izvršuje tudi po preteku roka koncesije, če je koncesionar v roku dal koncedentu predlog za podaljšanje koncesijskega razmerja. Ministrstvo za naravne vire in prostor, kot predlagatelj vladnega gradiva, pojasnjuje, da koncesionar ni kršil Uredbe o KP Sečoveljske soline in ni ravnal v nasprotju z načrtom upravljanja parka. Koncesionar je oddal vlogo za podaljšanje koncesije v roku, kot ga določa koncesijska pogodba.

Povezava do vladnega gradiva z obrazložitvijo. 

Na podlagi 5. in 14. člena Uredbe o koncesiji za rabo naravne vrednote Sečoveljskih solin in o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline (Uradni list RS, št. 11/02, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2) in 4.1 točke Koncesijske pogodbe za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline in rabo naravne vrednote Sečoveljske soline z dne 12. 7. 2003 ter drugega odstavka 37. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14, 164/20, 35/21, 51/21 in 114/21) je Vlada Republike Slovenije na 123. dopisni seji dne 17. 8. 2023 pod točko 12 sprejela naslednji

S K L E P :

1.Vlada Republike Slovenije sklene Aneks št. 1 h Koncesijski pogodbi za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline in rabo naravne vrednote Sečoveljske soline z dne 12. 7. 2003.

2. Za podpis aneksa iz prejšnje točke se pooblasti Uroš Brežan, minister za naravne vire in prostor.

ANEKS ŠT. 1

H KONCESIJSKI POGODBI

ZA UPRAVLJANJE KRAJINSKEGA PARKA SEČOVELJSKE SOLINE IN

RABO NARAVNE VREDNOTE SEČOVELJSKE SOLINE

z dne 12. 7. 2003

 

1. člen
Koncedent in koncesionar uvodoma ugotavljata, da:

–          Uredba o koncesiji za rabo naravne vrednote Sečoveljskih solin in o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline (Uradni list RS, št. 11/02, 41/04 – ZVO-1 in
44/22 – ZVO-2; v nadaljnjem besedilu: Uredba) v 5. členu določa, da se koncesija za rabo naravne vrednote podeli za dobo 20 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe in se lahko podaljša najdlje za 10 let na način in pod pogoji, določenimi v Uredbi in Koncesijski pogodbi;

–          Uredba v 14. členu določa, da se koncesija za upravljanje parka podeli za dobo 20 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe in se lahko podaljša največ za 10 let na način in pod pogoji, določenimi v Uredbi in Koncesijski pogodbi;

–          sta dne 12. 7. 2003 sklenila Koncesijsko pogodbo za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline in rabo naravne vrednote Sečoveljske soline (v nadaljnjem besedilu: Koncesijska pogodba);

–          se je Koncesijska pogodba iztekla 12. 7. 2023;

–          je dne 23. 12. 2022 koncesionar, v roku, določenem s Koncesijsko pogodbo, podal koncedentu vlogo za podaljšanje koncesijske pogodbe;

–              je območje Krajinskega parka Sečoveljske soline določeno z Uredbo o Krajinskem parku Sečoveljske soline (Uradni list RS, št. 29/01, 46/14 – ZON-C in 48/18);

–              je Vlada Republike Slovenije na 123. dopisni seji dne 17. 8. 2023 sprejela sklep
št. 35600-3/2023/5, da sklene aneks št. 1 h Koncesijski pogodbi.

 
2. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da se veljavnost Koncesijske pogodbe podaljša za 10 let, in sicer od
12. julija 2023 do 12. julija 2033.


3. člen
Ta aneks je sestavljen v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 2 (dva) izvoda, enega pa Mestna občina Piran.
                                           
4. člen
Ta aneks začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Koncesionar:                                                           
SOLINE Pridelava soli d.o.o.
Klavdij Godnič
DIREKTOR

Številka: 35601-21/2022-2550

Koncedent:
Vlada Republike Slovenije
Po pooblastilu:
Uroš Brežan
MINISTER ZA NARAVNE VIRE IN PROSTORKPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios