O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Pot zdravja in prijateljstva – Parenzana - odprtje odseka Seča

V soboto 26. maja 2007 je bilo na vhodu v KPSS svečano. Vzrok. Odprtje kolesarske poti.


Kolesarsko pot je svečano odprl piranski župan Tomaž Gantar, ki se je po njej tudi zapeljal s kolesom. Družbo mu je delalo približno 200 kolesarjev in pohodnikov, ki so se omenjenega odprtja udeležili.
Skupen projekt je bil odobren v decembru 2005 in znaša 177.260.000,00 Sit oziroma 739.693,00 Eur, od tega bo prispevek EU 96.000.000,00 Sit oziroma 400.601,00, dodatna razvojna sredstva za piranski podprojekt 20.155.721,00 Sit oziroma 84.108,00 Eur in sredstva vseh treh lokalnih skupnosti pa 61.104.279,00 Sit oziroma 254.984,00 Eur.
Investicijski del skupnega projekta obsega izgradnjo 2 delov v MOK in odseka 5 v Piranu.

Piranski del projekta izvajata skupaj po soinvestitorski pogodbi MP, Direkcija za ceste in Občina Piran: prijavljeni del znaša skupaj 118.000.000,00 Sit oziroma 492.405,27 Eur, od tega investicijski del za izgradnjo odseka Seča-Sečovlje v dolžini 2,4 km 113.000.000,00 Sit oziroma 471.540,64 Eur, izvedba neinvesticijskega dela oziroma sofinanciranje „mehkega”dela (skupni promocijski material, zloženke, DVD, majice, skupne informativne in spominske table za označitev trase,...) pa 5.000.000,00 Sit oziroma 20.864,63 Eur.
Znesek sofinanciranja z nepovratnimi strukturnimi sredstvi ERDF iz Sosedskega programa Interreg IIIA Slo/Madž/Hrv. pa znaša za piranski del 50.000.000,00 Sit oziroma 208.646,27 Eur. Občina Piran je v letu 2006 piranski del projekta še dodatno prijavila na dodelitev nepovratnih dodatnih razvojnih sredstev v letu 2006 v znesku 20.155.721,00 Sit oziroma 84.108,00 Eur ter v letu 2007 v znesku 91.194,98. Obveznost sofinanciranja Občine Piran iz lastnih sredstev pa je po dokončanju in po pridobitvi dodatnih nepovratnih sredstev ostala 108.455,66 Eur.
Piranski del investicije so pričeli izvajati 1. septembra 2006, gradbena dela pa so dokončali konec januarja 2007. Po izgradnji so do začetka maja 2007 na novo traso postavili še prometne in informativne table in dokončno uredili tudi dve počivališči (klopi, razgledna ploščad, stojala za kolesa). Pot bo od Krajinskega parka in od kanala Sv. Jerneja ločena z ograjama – z višjo žičnato proti KPSS in z nižjo leseno proti kanalu.

Od 14. do 24. maja 2007 je bila trasa tudi preplastena s posebno protiprašno zaščito VIALIT in postavljeni sta bili dve spominski tabli.

Pot (ki predstavlja tudi državno daljinsko kolesarsko pot) poteka od vhoda v KPSS pri nekdanji Začimbi, po solinskem nasipu do podvoza v Sečovljah. Tu se naveže na v letu 2001 urejeno kolesarsko pot v dolžini 1.100 m, ki pelje mimo sečoveljskih vinogradov in sadovnjakov in se konča pri mostičku v Dragonji.
Novozgrajeni odsek so pričeli kolesarji in sprehajalci uporabljati že v januarju 2007, takoj ko so bila vsa gradbena dela končana.
Od celotne prvotne trase 27 km po slovenskem ozemlju je potekalo v Občini Piran 9.550 km.
Zaradi urbanizacije in poselitve se originalna trasa stare ozkotirne železnice konča v Luciji – pri Podvozni cesti. Na naslednjih odsekih prvotne železnice, označenih v Študiji o izvedljivosti, trasa ni razvidna. Območje je pozidano s stanovanjskimi bloki in na nekaterih delih so staro progo »povozili« glavna regionalna cesta G2-111 in manjši objekti individualne stanovanjske gradnje. Mestoma pa je še opazen železniški nasip (n.pr. za bencinsko črpalko v Luciji).
Originalna trasa je v Seči prečkala glavno regionalno cesto in kanal Sv. Jerneja in se nadaljevala po nasipu vzdolž kanala proti jugu - železniški nasip je tu ohranjen in le zaraščen, ohranjeni so tudi temelji mostu preko Kanala v Sečovljah. Ponovno ni prepoznavna na območju letališča Portorož.
V Občini Piran so pred tremi leti ugotovili, da bo potrebno urediti oziroma na novo zgraditi 65 % (cca 6.250 m) stare trase. Odločili so se, da bo nova trasa (tako imenovana deviacija) potekala od Podvozne ceste in semaforiziranega križišča mimo Marine, mimo polotoka Seča in kanala Sv.Jerneja, nato čez most pri bivši Začimbi do podvoza v Sečovljah.
Nova kolesarska pot s sposojenim imenom »Parenzana« bo po dograditvi vseh odsekov v Občini Piran daljša od trase stare železniške proge.
Predmet tokratne prijave v okviru Interrega IIIA Slo/Madž/Hrv. je bil odsek 5 v skupni dolžini 2.470 m.
V okviru projekta pa bo v letu 2007 s hrvaškimi partnerji dorečen in ustrezno označen tudi prehod čez slo/hrv. mejo.

Poleg odseka Lucija – Sečovlje pa v letu 2007 na Občini Piran pripravljajo še ureditev nove kolesarske poti po strunjanski dolini, da bi se izognili dvakratnemu prečkanju regionalne ceste Izola - Lucija. Tu so problemi s pridobivanjem zemljišč, vendar predvidevajo, da bodo v letu 2007 uredili in preplastili del v dolžini 190 m.
KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios