O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Javni poziv za zbiranje vlog za oddajo brezplačnih stojnic v okviru prireditve »Solinarski praznik 2012«

Lokacija postavitve stojnic z namembnostjo prodaje je v Krajinskem parku Sečoveljske soline na Leri na Solinarskem trgu v času 10. Solinarskega praznika ob prazniku svetega Jurija.

Oddaja se 25 stojnic z naslednjo vsebino:
- stojnice za prodajo raznolikega trgovskega blaga in blaga s solinarskimi motivi (solinarske obleke, slamniki, okraski, unikatne torbice, izdelke iz stekla, gline, dišavnice, …),
- stojnice za izvajanje otroških programom,
- stojnice s ponudbo domačih izdelkov umetnostne in rokodelske obrti (slike, glinene figurice, kipci…),
- stojnice s ponudbo domačih pekovskih in drugih prehrambnih artiklov,
- stojnice s kulinarično ponudbo (medica, vino, oljčno olje, sadni in zelenjavni namazi, ribji namazi, suhomesni izdelki, izdelki iz čokolade, suho sadje, izdelki iz lecta, testa in podobno),
- stojnice s ponudbo naravne kozmetike (mila, mazila…)
- drugo, vezano na naravno in kulturno dediščino okolja ter pomen in vsebino praznika.

Stojnice se bodo oddale za določen čas od 21. 4. 2012 do 22. 4. 2012 v Krajinskem parku Sečoveljske soline – Lera, in sicer med 9.00 in 18.00 uro. Najem stojnice za praznik je brezplačen in zajema:
- dvodnevno najemnino stojnice na lokaciji,
- možnost trženja produktov,
- dovoz na trg za raztovor.

Vsak ponudnik se lahko prijavi za prodajo na eni stojnici. V kolikor se na razpis prijavi več ponudnikov kot je prodajnih mest, bo tričlanska komisija izbrala najemnike na podlagi meril, ki so navedena v nadaljevanju razpisa. V kolikor bo tudi po izboru ponudnikov na podlagi določenih meril za prodajna mesta izbranih več ponudnikov, kot je posameznih prodajnih mest, bo o izbiri ponudnika odločal žreb.
Lokacijo stojnic na solinarskem trgu, razen stojnice za gostinsko ponudbo in stojnice za izvajanje otroških delavnic, ki so vnaprej določene, bo med izbranimi ponudniki določil žreb.
Ponudnik mora v oddani ponudbi navesti namembnost prodaje, ki jo želi opravljati, prav tako pa morajo ponudniki izpolnjevati pogoj da so registrirani za opravljanje dejavnosti ter da imajo poravnane vse obveznosti do Občine Piran in podjetja SOLINE Pridelava soli d.o.o.

Ob izpolnjevanju pogojev, bodo merila za izbor naslednja:
- avtohtonost ponudbe (poudarek na povezanost izdelkov s praznikom in soljo, poudarek na domači in ročni izdelavi, tipičnih spominkih, …)
- urnik prodaje na zakupljenih stojnicah oba dneva, in sicer 21. 4. 2012 od 9.00 do 18.00 ure ter 22. 4. 2012 od 9.00 do 18.00 ure.
- prednost bodo imeli ponudniki s stalnim prebivališčem v občinah Piran, Koper in Izola ali tisti katerih pravna oseba ima sedež na naslovu katere od prej naštetih občin.
Ponudnik se na razpis prijavi na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del javnega poziva. Vloga se šteje za popolno v kolikor je oddana na pravem obrazcu in ima vse potreben priloge in dokazila. Komisija ne bo upoštevala ponudnikov, ki bodo poslali nepopolne vloge. Vse takšne ponudbe bodo izločene.
Prijave z dokazili:
- v celoti izpolnjen, žigosan in podpisan prijavni obrazec 1a,
- fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list,
- kratko predstavitvijo ponudnika,
- ter besedilnim in slikovnim opisom izdelkov, ki se bodo prodajali
je potrebno priporočeno poslati najkasneje do 31. 3. 2012 do 12. ure na naslov: SOLINE Pridelava soli d.o.o., Seča 115, 6320 Portorož, s pripisom »Prodajna mesta – solinarski praznik«. Izbor ponudb in žreb številk stojnic bo komisija opravila 2. 4. 2012 ob 10. uri. Rezultati izbora bodo objavljeni na spletni strani www.kpss.si v rubriki Novice. Najkasneje v roku 8 delovnih dni pa bodo izbrani ponudniki tudi pisno obveščeni o izboru in številki stojnice. 


JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE VLOG ZA ODDAJO STOJNIC_SOLINARSKI PRAZNIK 2012.docx   

Portorož, 23. 3. 2012

Direktor
Alojz Jurjec l.r.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios